top of page
MAKERS_PATTERN_edited.jpg
MAKERS_PATTERN_edited.jpg
MAKERS_PATTERN_edited.jpg

Podmienky spracovania osobných údajov


Odoslaním svojho životopisu obchodnej spoločnosti MAKERS s. r. o., IČO: 50829971, so sídlom
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, zapísanej v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 118802/B, emailový kontakt: hiring@makers.sk (ďalej
len „Prevádzkovateľ“), vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré budú uvedené
vo Vami zaslanom životopise (ďalej len „osobné údaje“).


Súhlas so spracovaním osobných údajov je právnym základom pre spracovanie osobných údajov a je
udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane
údajov (ďalej len „Nariadenie“).


Účelom spracovania Vašich dobrovoľne poskytnutých osobných údajov je zaradenie týchto údajov do
databázy záujemcov o spoluprácu s Prevádzkovateľom v rámci pracovnoprávneho či iného
obdobného vzťahu a s tým súvisiaceho kontaktovania zo strany Prevádzkovateľa v prípade, že
v budúcnosti sa u Prevádzkovateľa objaví ponuka na obsadenie pracovnej či obdobnej pozície, ktorá
by zodpovedala Vášmu záujmu a skúsenostiam.


Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania Vášho záujmu o zotrvanie v databáze
Prevádzkovateľa, pričom svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môžete kedykoľvek odvolať na
základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.


Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu,
pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej
organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa (ak bude poverený), ktorým môže byť
napríklad osoba zabezpečujúca vedenie účtovnej či právnej agendy pre Prevádzkovateľa.


Ako dotknutá osoba máte predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim
osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať
proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať
sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak máte za to, že Prevádzkovateľ postupuje pri
spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov záujemcov o spoluprácu

bottom of page